ALFA Personal s. r. o., so sídlom Ul. 29 augusta 6 924 01 Galanta, IČO: 45 387 036, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 44851/T (ďalej len ako „Personálna agentúra“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením[1] a Zákonom o ochrane osobných údajov[2].

Pri spracúvaní osobných údajov Personálnou agentúrou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom (Personálna agentúra) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Personálnej agentúry. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Personálna agentúra je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Personálna agentúra ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov Personálna agentúra  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 príp. čl. 9 Nariadenia.

Prečo o vás spracúvame osobné údaje?

(účel spracúvania)

Personálna agentúra spracúva vaše osobné údaje s cieľom sprostredkovania práce. Ak ste našim zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov vám poskytneme štandardným spôsobom, v prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete obrátiť na svojho koordinátora.

Vaše osobné údaje na účel sprostredkovania práce spracúvame na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu (právny základom je uzatvorenie možnej budúcej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia), ktorého ste jednou zo zmluvných strán. V procese výberového konania sa riadime Zákonníkom práce. V tomto procese potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom zistiť, či ste kvalifikovaným kandidátom na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, že odmietane na tento účel poskytnúť svoje osobné údaje, môže to mať za následok nemožnosť realizácie výberu vhodného kandidáta na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

Môžeme vás tiež zaradiť do databázy uchádzačov o zamestnanie s cieľom osloviť vás v budúcnosti v prípade, že bude obsadzovaná pre vás vhodná pracovná pozícia. Do databázy vás zaradíme na základe oprávneného záujmu Personálnej agentúry (prevádzkovateľa), ktorej hlavná činnosť spočíva v hľadaní vhodných zamestnancov na obsadzovanie pracovných pozícií pre klientov. Spracúvanie vašich osobných údajov môžete kedykoľvek namietať.

V špecifických prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj na základe súhlasu, v takom prípade vás o tom budeme podrobne informovať, pred jeho získaním. Môže ísť o prípady poskytnutia informácií tretej strane, možnému budúcemu zamestnávateľovi, ak by také poskytnutie nebolo predmetom zmluvy medzi vami a Personálnou agentúrou.

Ako dlho o vás budeme osobné údaje spracúvať?

Ak sme vás zaradili do databázy uchádzačov, vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu, po ktorú bude váš odborný potenciál možné zúročiť v zamestnaní alebo pokiaľ také spracúvanie nenamietnete. V prípade, že ste neúspešným uchádzačom o zamestnanie a nezaradili sme vás do databázy uchádzačov, vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 1 roka.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás v súvislosti s činnosťou Personálnej agentúry spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Vaše osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po ukončení zmluvy, z dôvodu zákonných povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou Personálnej agentúry.

Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktorými sú možný budúci zamestnávatelia. Personálna agentúra môže vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, pričom vyhlasujeme, že pri výbere sprostredkovateľov postupujeme s odbornou starostlivosťou a dbáme o to, aby sme vaše osobné údaje zverili výlučne sprostredkovateľom, ktorí spĺňajú kritéria pre súlad s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak podáte námietku voči takému spracúvaniu osobných údajov, vašu námietku preskúmame a posúdime. V prípade, ak vaše práva budú prevažovať nad oprávneným záujmom Personálnej agentúry, vaše osobné údaje ďalej nebudeme na tento účel spracúvať.

Odvolanie súhlasu

Súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré o vás prevádzkovateľ spracúval do momentu odvolania vami udeleného súhlasu. Súhlas môžete odvolať priamo v Personálnej agentúre osobne, písomne alebo elektronicky.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť priamo na Personálnu agentúru. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.